Kullanım Sözleşmesi

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Site sahibi bu Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site’yi ve işbu Site Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu Site’nin sahibi, Evlenen Kim A.Ş.’dir (bundan böyle kısaca “Evlenen Kim” olarak anılacaktır).

1.3. Bu Site’de sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak) yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Evlenen Kim tarafından işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu Site Kullanım Koşulları 01/08/2015 tarihinde Site üzerinden yayınlanarak, Site’yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları, Evlenen Kim hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. Site: Evlenen Kim tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi

2.2. Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişi(ler)

2.3. Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı

2.4. İçerik: Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan, veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler

2.5. Video: Evlenen Kim tarafından belirlenen kişilerin, belirlenmiş konular hakkında öznel görüşlerini içeren konuşmalarının, Evlenen Kim tarafından sağlanacak her türlü ses ve görüntü kayıtları

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. 13 yaşın altındaki çocukların Kullanıcı olması yasaktır. Site içerisinde ayrıca belirtilen bazı İçerik’e 18 yaşın altındaki Kullanıcılar’ın erişmesi yasaklanmıştır.

3.2. Evlenen Kim’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Evlenen Kim ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını; Evlenen Kim’e açıkladığı ve yolladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin, Evlenen Kim’e açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Evlenen Kim’in hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Video’ları, dosyaları ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla Evlenen Kim ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.3. Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan Video’lardan ve İçerik’lerden dolayı Evlenen Kim’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Evlenen Kim çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Evlenen Kim, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.4. Kullanıcılar, Site’yi kullanarak, Evlenen Kim’in, diğer Kullanıcılar’ın ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcılar’ın işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Evlenen Kim’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.5. Kullanıcılar, Evlenen Kim’e Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve İçerik’lerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Evlenen Kim, Kullanıcılar tarafından Evlenen Kim’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.6. Kullanıcılar, Site dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Evlenen Kim’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.7. Evlenen Kim, Site’de yer alan İçerik ve Video’ları ve Kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Evlenen Kim, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Evlenen Kim’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Evlenen Kim tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Evlenen Kim tarafından yapılabilir. Evlenen Kim tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılar’a aittir.

3.8. Site üzerinden, Evlenen Kim’in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya İçerik’lere ve/veya dosyalara Evlenen Kim tarafından Link verilebilir. Bu Link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki Link’ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu Link’ler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Evlenen Kim’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.9. Evlenen Kim, Kullanıcı tarafından Site üzerinden kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanıcı ile yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Evlenen Kim, aynı zamanda, Kullanıcı’nın veya ziyaret edenin kimliğini, elektronik posta adresini, web sitesini, IP adresini, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de Kullanıcı ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

3.10. Evlenen Kim, Site dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.11. Evlenen Kim, üyeler tarafından Evlenen Kim’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İçerik’lerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve İçerik’lerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerik’lerin yanlış veya hatalı olmasından veya bu bilgi ve İçerik’ler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Site’nin tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar – hepsi birden Evlenen Kim’in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Evlenen Kim’e ait ve/veya Evlenen Kim tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, Evlenen Kim hizmetlerini, Evlenen Kim bilgilerini ve Evlenen Kim’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Evlenen Kim’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde Evlenen Kim tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar, Evlenen Kim’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4.2. Evlenen Kim, işbu Site Kullanım Koşulları dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, Evlenen Kim hizmetleri, Evlenen Kim bilgileri, Evlenen Kim’in telif haklarına tabi çalışmaları, Evlenen Kim ticari markaları, Evlenen Kim ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4.3. Kullanıcılar, Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, internet, intranet veya başka mecralarda yayınlamak, dağıtmak, çoğaltmak veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4.4. Çekiliş/Yarışma Kuralları: Kullanıcıların katıldıkları çekiliş ve yarışmalarda kullanıcıların sosyal medya profilleri kontrol edilir, inceleme sonucunda profillerinin gerçek kişileri yansıtmadığı anlaşılırsa hediyesi teslim edilmez.

5. SİTE KULLANIM KOŞULLARI’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Evlenen Kim, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu -Site Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda, Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Evlenen Kim, işbu Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi‘nden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Evlenen Kim açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Evlenen Kim’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Evlenen Kim’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Evlenen Kim’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Site Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu -Site Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu -Site Kullanım Koşulları, Evlenen Kim tarafından, Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, Site’yi kullanmakla, işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerini, kabul etmiş olmaktadırlar.